ธรรมมะเบิกบานใจ

 • พ่อค้าทางโลก กับ พ่อค้าทางธรรม วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  พ่อค้าทางโลก กับ พ่อค้าทางธรรม โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก พ่อค้าทางโลกกับพ่อค้าทางธรรม มีพระสูตรในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้

 • ธรรมะ 9 ตา วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  ธรรมะ 9 ตา โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ท่านพุทธทาสเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ ทั้งประดิษฐ์คำและประดิษฐ์ธรรม ประดิษฐ์คำ ห

 • คนดีเป็นอย่างไร วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  คนดีเป็นอย่างไร โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก เคยได้รับเชิญไปเป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการแต่งหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ป

 • สามเณรกุมารกัสสปะ อรหันต์น้อยชีวิตพิสดาร วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  สามเณรกุมารกัสสปะ อรหันต์น้อยชีวิตพิสดาร โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก สามเณรรูปต่อไปที่กล่าวถึงคือ สามเณรกุมารกัสสปะ เรื่องร

 • สู้ด้วยความพากเพียร คนเช่นนี้เทวดาก็หยุดไม่ได้ วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  "สู้ด้วยความพากเพียร" มีคนนิยมความหมายของชีวิตว่า ชีวิตคือการต่อสู้ ผมขอแถมอีกนิดว่า สู้แล้วต้องให้ชนะด้วย จริงอยู่ใ

 • ร้อยปีแห่งพุทธทาสภิกขุ วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  ร้อยปีแห่งพุทธทาสภิกฺขุ โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ความจริงท่านพุทธทาสภิกฺขุ เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่มีพระราชทินนามล่าสุดที่

 • ธรรมะต่ออายุ วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  พระศรีศากยะทศพลญาณฯ พระประธานพุทธมณฑล ธรรมะต่ออายุ โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก “ดูก่อนอานนท์ ครั้งหนึ่งเมื่อเราตถาคต

 • คุณธรรมของ “ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ” วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  คุณธรรมของ “ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ” โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก วันที่ 8 มกราคม 2549 เป็นวันครบรอบ 36 ปีแห่งวันมรณภ

 • ธรรมะจากสัตว์ วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  ธรรมะจากสัตว์ โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก อาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรโณ มาปรึกษาผมว่าจะมีโครงการปล่อยโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล

 • วิธีคิด วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558

  วิธีคิด โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะความคิดเป็น "จุดเริ่ม" ของชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกทางคำ

วันนี้ได้อธิษฐานปล่อยปลาจำนวน๔๐ตัว...

วันนี้ได้อธิษฐานปล่อยปลาจำนวน๔๐ตัว...ให้ชีวิตเป็นอิสระภาพและกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม